Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
SHI Jinjin1,CUI Mifen1,TANG Jihai1,CHEN Xian1,FEI Zhaoyang1,2,QIAO Xu1,2 () [Abstract]
ZHANG Xiaoxi,MA Shuai,LIANG Kai,WANG Guojing,LIU Xiaomin,YANG Hui () [Abstract]
YU Yunyang1,DING Junjing1,CHEN Wenliang1,ZHANG Zhaoyu2,ZHONG Genxiang3,HUANG Xinming1,3 () [Abstract]
GAO Li,XIONG Lili,ZHU Chao,YANG Gang,XING Weihong () [Abstract]
XU Ting1,WANG Junchao1,ZHAO Shaofu1,LIU Wei1,HAN Wei1,2 () [Abstract]
WANG Zhilei1,DENG Min1,2,HUANG Bei1,CHEN Bi1,QIAN Hailong1,QIN Ji1 () [Abstract]
ZHOU Yihua,WU Lihui,QIAN Jun,LUO Yan,DENG Yafeng () [Abstract]