Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
SHANG Wei1,XU Gendong2,SONG Jian1,LIU Yaoqian1,CHEN Jingjing1,WANG Changsong1 (22) [Abstract] [PDF: 1015KB]
WANG Gang1,CHEN Jie1,WANG Hua1,WANG Xinglin2,WU Xiaoqiu3 (35) [Abstract] [PDF: 1275KB]
LIU Xingxing1,2,LU Weidong1,JIANG Haifeng1,2,YE Guocheng1 (33) [Abstract] [PDF: 1433KB]
LI Ganlu,WEI Ce,WU Hao,HE Rentao,WU Bing,JIANG Min,OUYANG Pingkai (39) [Abstract] [PDF: 1922KB]
LEI Jingjing1,2,ZHOU Ru1,2,JIANG Juncheng1,2,ZHU Dezhi1,3,HE Jiapeng2,4,WANG Yan1,2 (19) [Abstract] [PDF: 1161KB]