Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
YU Juan1,YANG Shuai2,KONG Wei2,WANG Yao1,3,WANG Xiaodong1,3,HUANG Pei1,3 (116) [Abstract] [PDF: 2194KB]
JIAN Binhua,TAO Anwen,XU Xuejiao,ZHENG Yifei,ZHANG Hua (132) [Abstract] [PDF: 1523KB]
LIU Wei,WEN Hui,JIANG Yao,ZHU Li,LIU Xiaoqin,SUN Linbing (157) [Abstract] [PDF: 1500KB]
CAI Yuchun1,WANG Zhaohui1,2,WANG Xiaozu1,LIU Fei1,WANG Xiaohu3,GU Junjie3,CUI Zhaoliang1,2 (129) [Abstract] [PDF: 1684KB]
XU Xiaowen1,SUN Houhuan1,HUA Guangsheng2,WU Xulong1 (189) [Abstract] [PDF: 1296KB]