Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
JI Kefan,ZHANG Yuting,JIANG Ji,SHI Rui,GU Xuehong (129) [Abstract] [PDF: 1532KB]
QIU Simin,TAO Yaqiu,YAN Weitao,XIA Zhonghuai,PAN Zhigang (137) [Abstract] [PDF: 1349KB]
LIAO Tianyu,LI Guangpeng,JIANG Hui,YUAN Linlin,GENG Wenhua (228) [Abstract] [PDF: 1059KB]
LIN Junzhang1,FENG Yun1,TAN Xiaoming1,LIU Laiyan2,3,CHENG Lei2,3,WANG Weidong1 (186) [Abstract] [PDF: 1570KB]
XU Zhenwen1,ZHOU Zhiqiang2,ZHENG Songlin1,GUO Zhanggen1,YANG Fang1,JIANG Jiming3 (37) [Abstract] [PDF: 2310KB]
ZHU Jianliang,WANG Qianqian,YANG Xiaorui,YAO Lü,LIANG Jinhua (212) [Abstract] [PDF: 1175KB]