Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
WANG Leiji1,FEI Zhaoyang1,2,CHEN Xian1,TANG Jihai1,CUI Mifen1,QIAO Xu1,2 (5) [Abstract] [PDF: 1413KB]
GAO Zhengping1,HUANG Shijun1,HUANG Fenghua2,ZHANG Bing2,LIU Hai1,ZHANG Dachang2,3 (4) [Abstract] [PDF: 1110KB]
WAN Long1,ZHU Yuezhao2,GAO Ying1,ZHU Jinjiao2,ZHU Guangkuo2 (5) [Abstract] [PDF: 2205KB]
SUN Wenquan1,2,LIU Zhanhua1,XU Yanhua1,2,ZHU Hui1,SUN Yongjun1,2,HONG Fei1,JIANG Shuaicheng1,TANG Mengdan1 (14) [Abstract] [PDF: 1162KB]