Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
MA Shuai,ZHANG Yiwei,ZHANG Xiaoxi,LIANG Kai,WANG Guojing,YANG Hui (147) [Abstract] [PDF: 1137KB]
JIN Xiaoxian,LIU Qiang,YANG Jiahui,HUANG Yan (112) [Abstract] [PDF: 1938KB]
WANG Chao1,DENG Qiulin2,CHEN Chao1,SHEN Ruwei1,ZHANG Lixiong1 (119) [Abstract] [PDF: 1151KB]
ZHANG Zhihao1,KANG Lin1,ZHANG Feng1,PAN Jiangsheng2,ZHONG Zhaoxiang1,XING Weihong1 (160) [Abstract] [PDF: 1560KB]
ZHENG Xiaoxia1,ZHANG Nuo2,HU Nan1 (106) [Abstract] [PDF: 2048KB]