Periodical information
Journal name
Journal of Nanjing University Of Technology
Competent unit
Jiangsu provincial
Organizer
Nanjing university of technology
Editing unit
Nanjing university of editorial department
Editor
Xiaohua Lu
Address
Nanjing pukou PuZhu south road no. 30
Zip code
211800
Phone
025-58139286
E-mail
journal@njut.edu.cn
International online
ISSN 1671-7627
Domestic online
CN 32-1670/N
Domestic unit price
20元
Date founded
1 January 1979
Journal
bimonthly
CONTENTS
JIANG Renzheng1,2,JIAO Yilai1,SUN Bo1,YANG Xiaodan1,YANG Zhenming1,ZHANG Jinsong1 (150) [Abstract] [PDF: 1247KB]
YANG Qian1,2,YANG Xianhai2,LIU Jining2,WANG Lei2,CHEN Yingwen1,SHEN Shubao1 (196) [Abstract] [PDF: 1140KB]
CAO Caiyuan,SUN Lu,ZHANG Chuanqi,CHEN Fei,LI Qing,MA Hua,GUO Yu (201) [Abstract] [PDF: 1731KB]
TAO Haijun1,HUANG Yanfang2,WANG Zihui1,TIAN Xianglong1,MA Zhengfei1 (121) [Abstract] [PDF: 1689KB]
ZHOU Genmei1,DENG Min1,2,HUANG Bei1,CHEN Bi1,LI Wei1,MAO Zhongyang1 (16) [Abstract] [PDF: 3486KB]